Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Sdružení PANT na konferenci Dealing with Past v Sacharovově centru

V Sacharovově centru proběhne konference Dealing with Past, jíž se zúčastní historici z občanského sdružení PANT.

V úvodní část vystoupení se zaměří Petr Šimíček na příčiny poválečného násilí vůči německému obyvatelstvu v Československu v kontextu právě skončené války, bezbřehého násilí prvních poválečných měsíců, doby „vymknuté z kloubů“. Nabídne publiku shrnutí základních historických faktů divokého odsunu se zvláštním zřetelem k nejtragičtějším událostem, které jej provázely, zaměří se také na vysídlování německých obyvatel ve fázi organizovaného odsunu a shrne etnické, kulturní i politické důsledky poválečného vyhnání Němců pro další vývoj Československa. Zamyslí se nad příčinami tabuizace tématu v dobách komunismu, popřípadě jeho propagandistickým zneužíváním a cílenou dezinterpretací historických událostí, která byla namířena v období studené války především proti Spolkové republice Německo a Severoatlantické alianci. Zaměří se rovněž na téma vyhnání Němců z ČSR jako výzvu pro historiky a také aktuální politikum po pádu komunismu, porovná dobové přístupy k této dějinné události a zhodnotí význam petice Smíření 95. Stále aktuální rezonanci tématu v české společnosti a dnešní pohledy na vyhnání, vysídlení či odsun sudetských Němců bude demonstrovat na vlastních zkušenostech z výuky tohoto kontroverzního tématu na gymnáziu a na základě diskusí se současnými středoškoláky, ale rovněž z nedávných aktualizací a politického zneužívání zažitých stereotypních či zjednodušených pohledů v nedávných vnitropolitických událostech v České republice - především v období historicky první prezidentské volby. V závěrečné třetině vystoupení představí pedagog Jiří Sovadina ukázky konkrétních vzdělávacích aktivit sdružení PANT souvisejících s výukou problematiky odsunu Němců z Československa. Bude představena programová náplň konferencí pro studenty, metodické zkušenosti a náměty pro výuku tématu a sady metodických materiálů. Možnosti metodických přístupů budou demonstrovány na příkladu konkrétního workshopu pro žáky.