Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Knihovna

Adresa: 3. Tverskaja - Jamskaja, 36/40, 7. vchod.

Pracovní doba:

Pondělí      14:00 – 18:00

Středa        14:00 – 18:00

Čtvrtek      15:00 – 19:00

 

Pokud chcete navštívit knihovnu, kontaktujte pracovníka ČCM na telefonním čisle +7 916 148 16 93.

 

Výpůjční řád Českého centra Moskva

(platný od 1.12.2016)

1.     Služby knihovny Českého centra Moskva

1.1.   Absenční výpůjčky české i zahraniční prózy, poezie, dětské literatury, periodik, slovníků, atlasů, v českém i ruském jazyce;

1.2.   Rezervace aktuálně vypůjčených titulů z dostupné nabídky knihovny.

2.     Registrace uživatele

2.1.   Jakýkoli z titulů knihovny je možné zapůjčit pouze registrovanému uživateli knihovny;

2.2.   Pro registraci je nutné předložit průkaz totožnosti, resp. cestovní pas a sdělit kontaktní telefon, příp. emailovou adresu.

3.     Čtenářský průkaz

3.1.   Po úspěšné registraci je uživateli bezplatně vydán Čtenářský průkaz;

3.2.   Platnost čtenářského průkazu je 5 let ode dne vydání. Platnost je po uplynutí stanovené lhůty možné opětovně prodloužit;

3.3.   Čtenářský průkaz je nepřenosný. V ojedinělých případech může uživatel knihovny žádat, aby vrácení vypůjčeného titulu mohl provést jeho zástupce. Takovým případem se rozumí zejména případ, kdy se uživatel z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny osobně dostavit;

3.4.   Uživatel knihovny odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit. Jakmile je ztráta ohlášena, knihovna je povinna tomuto uživateli zablokovat jeho čtenářská práva, a to až do vystavení duplikátu čtenářského průkazu nebo do oznámení, že pominul důvod k zablokování.

4.     Výpůjčka knih

4.1.   Uživatel knihovny může mít zapůjčené maximálně 3 knihy v jeden okamžik;

4.2.   Knihovna s uživatelem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knih tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předa mu je;

4.3.   Za každý vypůjčený titul se skládá vratná záloha ve výši 1000 RUB. Tato záloha je vyplacena uživateli knihovny nazpět po řádném vrácení knihy ve stanoveném termínu;

4.4.   Výpůjční doba knih je 1 měsíc. Tuto lhůtu je možné prodloužit, maximálně však o 1 měsíc;

4.5.   Řádným vrácením knihy je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena;

4.6.   Nevrátí-li uživatel knihovny vypůjčené knihy ve stanovené lhůtě a neinformuje-li uživatel knihovny o důvodu nevrácení knihy v dostatečném předstihu, bude uživateli knihovny udělena pokuta ve výši složené kauce, tj. 1000 RUB. za každou nevrácenou knihu;

4.7.   Pokud kniha, kterou si uživatel knihovny hodlá vypůjčit, není v daný okamžik v knihovně k dispozici, může si ji uživatel zamluvit. Jakmile bude kniha k dispozici, bude uživatel informován prostřednictvím kontaktu, který uvedl při své registraci. Doba rezervace je 1 týden.

5.     Výpůjčka DVD

5.1.   Uživatel knihovny může mít zapůjčena maximálně 2 DVD v jeden okamžik;

5.2.   Knihovna s uživatelem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných DVD tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předa mu je;

5.3.   Za každý vypůjčený titul se skládá vratná záloha ve výši 1000 RUB. Tato záloha je vyplacena uživateli knihovny nazpět po řádném vrácení DVD ve stanoveném termínu;

5.4.   Výpůjční doba DVD je 14 dní. Tuto lhůtu je možné prodloužit, maximálně však o 14 dní;

5.5.   Řádným vrácením DVD je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena;

5.6.   Nevrátí-li uživatel knihovny vypůjčená DVD ve stanovené lhůtě a neinformuje-li uživatel knihovny o důvodu nevrácení DVD v dostatečném předstihu, bude uživateli knihovny udělena pokuta ve výši složené kauce, 1000 RUB za každou nevrácený nosič;

5.7.   Pokud DVD, které si uživatel knihovny hodlá vypůjčit, není v daný okamžik v knihovně k dispozici, může si jej uživatel zamluvit. Jakmile bude DVD k dispozici, bude uživatel informován prostřednictvím kontaktu, který uvedl při své registraci. Doba rezervace je 1 týden.

6.     Společná ustanovení pro výpůjčky

6.1.   Uživatel je při půjčovaní povinen si vypůjčený titul prohlédnout a je-li poškozen, ihned to ohlásit pracovníkovi knihovny;

6.2.   Uživatel je povinen se o vypůjčený titul řádně starat, zejména jej chránit před poškozením, ztrátou a odcizením, neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek, apod.

7.     Práva a povinnosti uživatele knihovny

7.1.    Uživatel knihovny má právo:

  • využívat služeb knihovny ve výše stanoveném rozsahu za podmínek uvedených v tomto řádu;
  • na ochranu osobních údajů uvedených při registraci.

7.2.   Uživatel knihovny má povinnost:

  • dodržovat výpůjční řád knihovny;
  • plnit včas a řádně své závazky vůči knihovně;
  • neprodleně nahlásit změnu v osobních údajích uvedených při registraci.

8.     Účinnost výpůjčního řádu

8.1.   Tento výpůjční řád je účinný od 1.12.2016.

 

Hana Skládalová

Ředitelka Českého centra Moskva


Naši partneři

 

Partneři Českého centra v Moskvě: